ADMIN

Hoofdkantoor

  • {{ result.name }}
Mijn verlanglijst

Hoofdkantoor

  • {{ result.name }}
Mijn verlanglijst

Garantie en Service

ALGEMENE GARANTIE

Laurens biedt garantie op de dichtheid en laklaag van al haar radiatoren.

  • Gelakte badkameradiatoren, designradiatoren, gietijzeren radiatoren en leden radiatoren genieten 5 jaar garantie op de laklaag en dichtheid. Een uitzondering vormen de radiatoren die gelakt zijn in transparante lak*
  • Outletradiatoren, showroomradiatoren en actie- aanbiedingen genieten 2 jaar garantie.

  • Verchroomde radiatoren genieten 2 jaar garantie op de chroomlaag en 5 jaar op de dichtheid. 
  • Accessoires en designkranen hebben een garantie van 2 jaar.
  • Elektrische componenten en elektrische radiatoren hebben een garantie van 2 jaar.

De Laurens Garantie omvat het opnieuw leveren van de terecht gereclameerde radiator. 
Montage- of andere kosten worden niet gedekt door deze garantie.

*SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR RADIATOREN MET TRANSPARANTE LAK*

Radiatoren die besteld worden met een transparante lak, (S020 & S20-BRU op de kleurkaart) hebben een beperking wat de garantie betreft.
De normale garantie van 5 jaar is geldig wat betreft de dichtheid van de radiator. De transparante lak wordt aangebracht op het blanke materiaal van de radiator zonder speciale voorbehandeling van het materiaal. Hierdoor blijven alle details zoals lasnaden, en soldeer verbindingen goed zichtbaar onder de lak. Na verloop van tijd zal het uitzicht van het ruwe materiaal een natuurlijke veroudering ondergaan. Dit resulteert in geleidelijke verkleuringen en het vormen van donker bruine plekken op het metaal onder de lak. Dit is juist de specifieke eigenschap van het gebruik van de transparante lak op ruw staal welk de radiator een verouderd industrieel patina geeft. Deze look en feel is zeer gewild in restaurants, historische gebouwen, cottages, oldtimer garages etc.

KLACHT OF SERVICEVRAAG

Indien u een klacht wilt indienen kunt u zich wenden tot uw installateur of leverancier. U mag Laurens ook rechtstreeks benaderen. Bereid de volledige documentatie goed voor zodat we de klacht snel kunnen behandelen. We verlangen de volgende documenten: 

Een omschrijving van het probleem, defect - meestal per e-mail - aan benelux@laurensint.com
Een kopie van de factuur of pakbon met datum
Foto's van de radiator, van de klacht in detail en een overzichtsfoto van het interieur met daarin de radiator.

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 
Alleen geldig voor levering aan zakelijke klanten

1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging.

2. De bevestigde prijs is bindend maar de leveringstermijn is indicatief. Een onverhoopt latere levering kan geen reden zijn voor het verhalen van eventuele schade geleden door de koper op ons.

3. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Indien de koper de bestelling annuleert, zijn wij gerechtigd een schadevergoeding te vragen van 50 % , met een minimum van 100 Euro

4. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten. Het risico gaat over op de koper bij het afsluiten van de overeenkomst.

5. De koper dient te zorgen dat we de goederen op een normale manier kunnen leveren op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, aan ons te vergoeden. De leveringen gebeuren standaard op straatnivo, zonder transport over onverharde paden, drempels of trappen.

6. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Bij ontvangst van een beschadigde verpakking dient de koper een aantekening ¨ ontvangst onder voorbehoud van schade ¨op de vrachtbrief te maken bij onze vervoerder. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering door middel van een e-mail aan ons worden gemeld.

7. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 100 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft ons het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

8. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

9. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Hasselt gebracht worden.

ADVIES

Tekent u bij ontvangst van de goederen via een koerier (DPD, TNT, DHL) altijd ¨onder voorbehoud van schade¨.
Dit voorkomt bij een verborgen transportschade, afwijzing van uw claim door de transporteur.

Sluiten

laurens.at

Kommen Sie zufälligerweise nicht aus Österreich? Wir empfehlen, dass Sie unsere österreichische Webseite auf laurens.at besuchen. Ihre Eingabe wird für spätere Besuche in Cookies notiert. Sie finden dort Kontakt auf unsere österreichische Vertretung und Partner.

ich möchte hier bleiben los geth's auf laurens.at

Meer informatie en onze Website Disclaimer + Privacyverklaring (conform GDPR) vindt u hier.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Door verder te gaan op deze website staat u ons het gebruik en versturen van cookies toe. 

Sluiten